Polityka prywatności i Cookies

1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych jest Klub Malucha „Słoń Malucha” z siedzibą w Bornem Sulinowie (78-449), przy ul. Chopina 11a/5, NIP: 6731354454, REGON: 380244526

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018 r. wprowadza w życie Politykę Prywatności, zgodnie z którą przestawiając Państwu niniejszą informację realizujemy obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

2. Gromadzenie danych

2.1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych dotyczy danych gromadzonych i przetwarzanych w zbiorach:

1. drukowanych znajdujących się w kartotekach, skorowidzach, księgach, we wszystkich zbiorach ewidencyjnych,
2. w systemach informatycznych.

2.2. Gromadzone dane osobowe obejmują dane ujęte w dokumentach rekrutacyjnych Klubu, w tym: dane identyfikacyjne dziecka (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zameldowania, adres zamieszkania – jeżeli inny niż zameldowania), dane rodziców/prawnych opiekunów (imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, nr PESEL, telefon komórkowy kontaktowy, telefon stacjonarny, adres e-mail), dane osób upoważnionych do odbioru dziecka (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, seria i numer dowodu osobistego, nr telefonu).

2.3. Ze względu na specyfikę działalności, Klub przetwarza również dane wrażliwe, takie jak: informacje dotyczące zdrowia dziecka, wskazań/przeciwskazań żywieniowych.

2.4. Klub stosuje środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

3. Celowość przetwarzania danych

3.1. Dane przetwarzane są w celu:

a) rekrutacji kandydatów do Klubu;
b) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych wynikających z ustawy o opiece dziećmi do lat 3;
c) realizacji zadań statutowych Klubu oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych;
d) polityki kadrowej oraz bieżącej obsługi stosunków pracy i zatrudnienia.

3.2. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności długość przechowywania dokumentów reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (DzU, Nr 167, poz. 1375) – na podstawie art. 6 oraz art. 9 ust. RODO.

3.3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w umowie i jej załącznikach) – na podstawie art. 6 oraz art. 9 ust. RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

4. Zgoda na przetwarzanie danych

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne w celu realizacji zadań statutowych Klubu oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.

4.2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w powyższych celach, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, którego dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5.2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klub Malucha zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO. Macie Państwo możliwość zgłoszenia żądania realizacji praw, wymienionych wyżej za pomocą poczty elektronicznej – e mail: kontakt@klubdominik.pl , poczty tradycyjnej na adres Klub Malucha „Słoń Dominik”, ul. Chopina 11a/5, 78-449 Borne Sulinowo.

5.3. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

6. Zabezpieczanie danych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz Klubu Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.


Polityka Cookies

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
  • sesyjne
  • stałe
  • analityczne
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Jak nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies przy pomocy ustawień przeglądarki?

  Jeśli nie życzysz sobie, byśmy gromadzili dane statystyczne na temat twoich zachowań w internecie i aby żadne pliki opisane w niniejszej Polityce Cookies nie były zapisywane lub przechowywane na Twoim komputerze, to istnieje kilka sposobów, aby je kontrolować.

  Skonfigurować przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie przy jej zamknięciu.

  Skonfigurować przeglądarkę tak, aby nie przyjmowała plików „cookies” i nie akceptowała technologii LocalStorage. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami dla Twojej przeglądarki:

  1. Mozilla Firefox
   Kombinacja klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] powoduje pojawienie się okna dialogowego, w którym możliwe jest wybranie elementów do usunięcia. Pozycja „ciasteczka” odpowiada za usunięcie zarówno plików cookie, jak i zawartości localStorage.

   Z głównego menu przeglądarki z pozycji „Opcje” należy wybrać zakładkę „Opcje”. Pojawi się okno ustawień. Na karcie ‚Prywatność’ w sekcji ‚Historia’ wybierając opcję „Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika”, pojawiają się dodatkowe opcje ustawień akceptacji plików cookie, gdzie Użytkownik może wybrać dogodne ustawienia.

   W pasku adresu należy wpisać „about:config” (Trzeba obiecać zachowanie ostrożności). Należy wyszukać „dom.storage.enabled” i zmienić domyślną wartość „true” na „false”.

  2. Chrome
   Kombinacja klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] powoduje pojawienie się okna dialogowego, w którym możliwe jest wybranie elementów do usunięcia. Pozycja „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” odpowiada za usunięcie zarówno plików cookie, jak i zawartości localStorage.

   Z głównego menu przeglądarki należy wybrać opcję „Ustawienia”, na dole strony należy kliknąć na link „Pokaż ustawienia zaawansowane…”. Pojawią się dodatkowe ustawienia. W sekcji „Prywatność” znajduje się przycisk „Ustawienia treści…”. Po kliknięciu w przycisk pojawiają się dodatkowe opcje ustawień akceptacji plików cookie, gdzie Użytkownik może wybrać dogodne ustawienia. Opcja „Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn” blokuje localStorage.

  3. Internet Explorer 11
   Kombinacja klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] powoduje pojawienie się okna dialogowego, w którym możliwe jest wybranie elementów do usunięcia. Pozycja „Pliki cookie i dane witryn sieci Web” odpowiada za usunięcie zarówno plików cookie, jak i zawartości localStorage.

   Z głównego menu przeglądarki należy wybrać Menu -> Bezpieczeństwo -> Zasady prywatności sieci Web… -> Ustawienia -> Zaawansowane. Pojawiają się dodatkowe opcje ustawień akceptacji plików cookie, gdzie Użytkownik może wybrać dogodne ustawienia.

   Z głównego menu przeglądarki należy wybrać Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka „Zaawansowane” -> w dziale „Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”.

  4. Opera
   Z głównego menu przeglądarki należy wybrać Menu -> Ustawienia -> Usuń prywatne dane. Powoduje to pojawienie się okna dialogowego, w którym możliwe jest wybranie elementów do usunięcia. Pozycja „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz „Wyczyść magazyn stały” odpowiada za usunięcie zarówno plików cookie, jak i localStorage).

   Z głównego menu przeglądarki należy wybrać Menu -> Ustawienia -> Preferencje -> zakładka Zaawansowane -> Cookie. Pojawiają się dodatkowe opcje ustawień akceptacji plików cookie, gdzie Użytkownik może wybrać dogodne ustawienia.

   W pasku adresu należy wpisać ‚opera:config’. Należy wyszukać ‚localStorage’ i ustawić „0” (zero) w polach „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage”, „Domain Quota For localStorage”.

  5. Safari
   Z głównego menu przeglądarki należy wybrać Safari -> Preferencje -> Prywatność, a następnie wykonać jedną z następujących czynności:

   kliknąć „Usuń wszystkie dane witryn” lub kliknąć „Szczegóły”, wybrać jedną lub więcej pozycji, a następnie kliknąć „Usuń”.

   Niestety w przypadku zablokowania plików cookies na naszej stronie www nie możemy zagwarantować jej poprawnego działania.