Regulamin

Regulamin
Klub Malucha „Słoń Dominik”
Ul. Chopina 11a/5, 78-449 Borne Sulinowo
Tel. 664 050 718

Klub Malucha „Słoń Dominik” zwany dalej Klubem, mieści się przy ulicy Chopina 11a/5 w Bornem Sulinowie i jest prowadzony w formie działalności gospodarczej.

I Postanowienia ogólne

§1

Klub „Słoń Dominik” sprawuje funkcję opiekuńczo – wychowawczą nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat. Dzieci powyżej 3 lat (4-letnie) mogą zostać przyjęte do Klubu w przypadku odmowy przyjęcia do przedszkola.

§2

Klub zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka i dostosowane do wieku i możliwości zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe oraz zajęcia z języka angielskiego w formie zabawy. Ramowy plan dnia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§3

Pod opieką w Klubie w tym samym czasie może przebywać 20 dzieci do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

§4

Klub funkcjonuje cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, za wyjątkiem planowanych wcześniej działań.

§5

Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 18.00. Nieodebranie dziecka w ustalonych godzinach skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Klubie.

§6

Klub może nie świadczyć usług lub skrócić godziny świadczenia usług w dni ustalone z większością Rodziców jako dzień wolny, uzasadniony szczególnymi okolicznościami, takimi jak np. długi weekend. O uznaniu dnia za dzień wolny czy dzień o skróconych godzinach świadczenia usług Rodzice/Opiekunowie Prawni zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Klubu oraz na jego stronie internetowej i portalu społecznościowym Facebook z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

§7

Klub może nie świadczyć usług lub skrócić godziny pracy w okresie wakacji letnich przez okres do dwóch tygodni z uwagi na konieczność remontu bądź odświeżenia placówki oraz z powodu okresowego urlopu pracowników Klubu. Okres ten zostanie uzgodniony z Rodzicami/Opiekunami Prawnymi. O wyznaczeniu ww. terminu Rodzice/Opiekunowie Prawni zostaną uprzedzeniu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§8

Przy zapisach dziecka do Klubu Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do rocznej opłaty wpisowej w kwocie 200 zł na konto placówki. Opłata jest bezzwrotna i zapewnia rezerwację miejsca oraz doposażenie Klubu względem potrzeb.

§9

Czesne w formie abonamentu (wraz z dodatkowymi opłatami wg cennika) płatne jest do 10 każdego miesiąca na konto firmowe Klubu. W przypadku dodatkowych godzin (naliczanych oddzielnie) naliczane są one i dodawane do kwoty kolejnego abonamentu. Cennik stanowi załącznik nr 2. do niniejszego Regulaminu.

§10

W przypadku planowanej nieobecności dziecka, dłuższej niż tydzień Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do powiadomienia o tym tydzień wcześniej.

§11

Nieobecność Maluszka w Klubie nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty miesięcznej , która jest gwarancją zachowania miejsca.

§12

Podpisanie umowy z Klubem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, Statutu i Cennika.

II Obowiązki Klubu

§1.

Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, która jest przepełniona cierpliwością i pozytywnie nastawiona do swojej pracy z dziećmi.

§2

Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci. W celu ochrony pozostałych podopiecznych personel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma wyraźne objawy choroby.

§3

Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w Klubie i mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki w ciągu 60 minut.

§4

Personel Klubu nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw z wyjątkiem sytuacji, kiedy zostanie przez Rodziców/Opiekunów złożone stosowne oświadczenie (przede wszystkim w przypadku stałego brania leków).

§5

Klub zapewnia własne śniadania, podwieczorki. Pozostałe posiłki (obiad) dowożone są przez sprawdzoną firmę cateringową.

§6

Klub zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci.

§7

Klub zapewnia miejsce dla każdego dziecka na rzeczy osobiste (pieluchy, smoczki, pościel, ubranka na zmianę.

III Obowiązki Rodzica/Opiekuna

§1

Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Klubie jest złożenie karty zgłoszeniowej (informacyjnej) wraz ze stanem zdrowia dziecka, uiszczenie opłaty wpisowej, podpisanie umowy oraz regularne opłacanie abonamentu oraz opłat godzinowych. Wyżej wymienione dokumenty są do poprania w siedzibie placówki przy ul. Chopina 11a/5 w Bornem Sulinowie.

§2

Rezerwacji miejsca w Klubie dokonać można poprzez wpłacenie opłaty wpisowej, nie później niż 7 dni od podpisania Karty zgłoszenia dziecka. W innym przypadku zgłoszenie wygasa, a wolne miejsce proponowane jest następnym zainteresowanym Rodzicom/Opiekunom.

§3

Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki, która stanowi załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu.

§4

Rodzic/Opiekun może przebywać z dzieckiem w Klubie w ramach tzw. adaptacji nie dłużej, niż 15 minut zaraz po przyprowadzeniu dziecka do placówki. Regulacja ta jest podyktowana dobrem dziecka, ułatwia mu bowiem wyrobienie odpowiedniej rutyny. Tym samym nie rozprasza to uwagi innych podopiecznych.

§5

Rodzic/Opiekun ma obowiązek powiadomić personel Klubu o nieobecności dziecka w danym dniu najpóźniej do godziny 9.00 tegoż dnia.

§6

Rodzic/Opiekun jest zobowiązany przyprowadzić zdrowe dziecko oraz ma obowiązek informowania Personel o stanie zdrowia w momencie przyprowadzenia go do Klubu.

§7

Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte, żeby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby.

§8

Rodzic/Opiekun po przebytej chorobie dziecka ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie od lekarza pediatry o stanie zdrowia dziecka.

§9

O rezygnacji z uczęszczania dziecka do Klubu, Opiekunowie powinni poinformować dyrektora placówki z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.

§10

W przypadku zmiany adresu lub numeru telefony Opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Klubu.

IV Postanowienia końcowe

§1

W prawach, których niniejszy Regulamin nie regulują, obowiązują indywidualne ustalenia między Klubem a Rodzicem/Opiekunem.

§2

Rodzice/Opiekunowie będą informowani o ewentualnych zmianach w Regulaminie oraz Cenniku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie placówki. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.

§3

Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na publikację zdjęć z udziałem swojego Maluszka na stronie internetowej placówki.

§4

Klub Malucha nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki.

Regulamin został nadany przez Dyrektora Placówki i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dominika Kwinta